Fiskekort och regler

Fiskebestämmelser
Grundfors Samfällighetsförening

Dessa fiskebestämmelser beslutades vid enhällig årsstämma
6 april 2013 och gäller intill dess annat beslutas.
Reviderad januari 2020 och godkänd vid årsstämma oktober 2020

Fiskerättsägare
Grupp 1:
Ägare till mantalsatt fastighet, delägare samt dödsbodelägare i mantalsatt fastighet, make/maka, sambo.

Barn till ovanstående.
Far- och morföräldrar

Grupp 2:
Ägare till fastighet med procentuell fiskerätt, make/maka, sambo.
Barn till ovanstående.
Far- och morföräldrar.

Redskap

Grupp 1:

Maximalt 15 nät per fastighet.
Vid fler än 1 delägare skall dessa samsas om det maximala antalet nät per fastighet.
Nätens längd max 30 meter, djup max 10 fot samt maskstorlek minimum 20v/aln.
1 st utterbräda.

Grupp 2:
Maximalt 2 nät per fastighet.
Vid fler än 1 delägare skall dessa samsas om det maximala antalet nät per fastighet.
Nätens längd max 30 meter, djup max 10 fot samt maskstorlek minimum 20v/aln.
1 st utterbräda.

Minimimått
Öring 20 cm, röding 20 cm.

Utmärkning av nät
Utlagda nät skall markeras med namn och fastighetsbeteckning.
Fastighetsägare med 2 nät skall läggas i ett hag och markeras i båda ändar.
Omärkta nät beslagtas av Samfällighetens fiskebevakare.
Om fiskerättsägare på grund av sjukdom, eller annat jämställt förhinder, inte kan ta upp utlagda nät äger fiskerättsägaren rätt att anlita annan person som hjälp. Detta skall meddelas någon av Samfällighetens fiskebevakare.

Fiskerättsbevis

Varje fiskerättsägare skall inneha fiskerättsbevis samt uppmanas att vid fiske medföra och på anmodan uppvisa detta bevis.

Fiskekortspriser
1 dygn 80 kr
3 dygn 200 kr
Veckokort 300 kr
Årskort 500 kr med namngiven familjemedlem (gäller kalenderår)

Fiskeförbud
Totalt lekfiskeförbud gäller under tiden 20 augusti kl 06.00 till och med 20 september kl 06.00.
Totalt nätförbud gäller hela året innanför utlagda bojar vid Ransaråns inlopp i Gikasjön.

Styrelsen