Om föreningen och kontakt styrelse

GDPR-policy för Grundfors Samfällighetsförening

Föreningens syfte med lagring av personuppgifter

Föreningen måste ha rättslig grund för att hantera personuppgifter. En rättslig grund är att föreningen har ett berättigat intresse av att samla in personuppgifter.

Grundfors Samfällighetsförenings syfte med insamling av personuppgifter har ett berättigat intresse för att föreningen ska kunna fungera och fullgöra sina åtaganden. Detta är föreningen ålagd av delägarna vid årlig stämma.

Samtycke

För att få lagra uppgifter om personer måste samtycke lämnas. I och med att fastighetsägarna med fiskerätt i Grundfors Samfällighetsförening har ett ekonomiskt egenintresse samt rösträtt vid årsstämman betraktar föreningen det som legitima skäl till samtycke.

Personer kan ställa frågor till föreningen om förvaring kring dennes personuppgifter, samt återkalla samtycke.

Den webbsida som föreningen förfogar över ( www.grundfors-fatmomakke.se ) publicerar endast personuppgifter som lämnats med skriftligt samtycke. Personen ska informeras om varför och hur dennes uppgifter samlas in och förvaras. Personer har rätt att när som helst återkalla samtycket.

Vilka personuppgifter förvaras hos föreningen? Varför och hur?

Det är en intresseavvägning hos föreningen att endast samla in de uppgifter som krävs för att kunna genomföra våra skyldigheter, förpliktelser och åtaganden som förening.

Namn och kontaktuppgifter på delägare i samfälligheten samt styrelsemedlemmar och funktionärer förvaras hos ordförande, sekreterare och kassör, som också ansvarar för dessa.

Webbsidan kan innehålla namn- och kontaktuppgifter på styrelsemedlemmar och funktionärer. Dessa förvaras hos webbansvarig tillika ordförande.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Uppgifterna raderas när de inte längre fyller en funktion.


Grundfors Samfällighetsförening – Styrelse

Ordförande: Annica Hed
annica.hed@live.se

Sekreterare: Birgitta Näslund

Ledamot/vice ordförande: Mikael Fjellström

Ledamot: Bertil Fjellström

Suppleanter: Tomas Fjellström, Mats Fjellström

Kassör: Bernt Dahlberg
Mobil. 076 8322800


Protokoll från senaste årsstämman 9 mars 2024 förvaras hos ordförande och sekreterare – Delägare får kopia vid begäran.